Privacyverklaring

Privacyverklaring CSPN te Bemmel

Met deze privacyverklaring wil ik u als patiënt informeren over de wijze waarop ik als zorgverlener omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeer ik u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerk ik?

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw e-mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichting/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leg ik vast in een medisch dossier. Ik neem andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorg ik ervoor dat in een ‘verwerkersovereenkomsten’ uw privacyrechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

 • Als zorgaanbieder ben ik verplicht het BSN te registreren. Ook moet ik dat nummer gebruiken als ik gegevens over een patiënt uitwissel. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde vorm gebruik ik uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat ik over uw medische gegevens beschik. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die ik met u aanga, noteer ik de gegevens omtrent uw gezondheid en de door mij uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische- en of leefstijl interventie(s).
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in mijn podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens met betrokkenen tot uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt mijn podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Ik ben wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacy rechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan mij gegeven toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveilig ik uw persoonsgegevens?

CSPN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op: info@cspn.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.