Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Run7days

Door deelname aan trainingen van Run7days gaat u akkoord met de bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 1. Begrippen

 • Cecile, eigenaar van Run7days is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • De organisatie: Run7days
 • Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) die aan Run7days een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of deelneemt aan trainingen.
 • Activiteiten: alle activiteiten die Run7days uitvoert in opdracht van de deelnemer. Hieronder vallen: het trainen met een persoonlijke trainingschema’s, de diverse trainingen en overige sportactiviteiten; op locatie.
 • Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Run7days schriftelijk overeenkomen dat Run7days activiteiten die met de deelnemer zijn afgesproken zal verzorgen/leveren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij Run7days voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Run7days zijn deze voorwaarden van toepassing.
 • Ieder gebruik van de diensten Run7days geschiedt geheel voor eigen risico.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht/contact tussen Run7days en deelnemer

 • Voorafgaande aan persoonlijke training en/of persoonlijke begeleiding vindt er bij voorkeur een persoonlijke of telefonische kennismaking plaats. Hier worden je doelstellingen en voorkeuren doorgesproken met de deelnemer.
 • Run7days zal naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen begeleiding bieden aan de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Run7days bepaald. Het betreft hier een training, dat wil zeggen dat Run7days niet instaat voor het succes en slagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 • Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de deelnemer, dient de deelnemer zo spoedig mogelijk te melden Run7days. 

Artikel 4. Deelname aan trainingen

Aanmelding voor een training

 • Voor alle trainingen dient u zich vooraf aan te melden voor deelname.

Deelname aan een training

 • Bij deelname aan een training bij voorkeur 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Eventuele blessures of gezondheidsklachten vooraf bij de trainer melden.
 • Trainingen vinden plaats in allerlei weercondities door het jaar heen. Zorg ervoor dat je passende kleding/schoeisel draagt voor je eigen comfort en veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een regenjas, trailschoenen of een fluoriscerend hes. Informeer indien nodig vooraf bijRun7days, wij vertellen je graag wat je mee moet brengen.
 • Neem een flesje water mee. En neem eventueel droge kleding mee voor na de training.
 • Tijdens de trainingen heeft de trainer een kleine rugzak bij zich met een eenvoudige ehbo-set, een warmtedeken en wat energierepen in geval van nood.
 • Tijdens de training kan de trainer sleutels van deelnemers bij zich houden. Resterende spullen dient de deelnemer zelf tijdens de training met zich mee te dragen.

Aansprakelijkheid bij deelname van de training

 • De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich zijn arts te raadplegen.
 • Door deel te nemen aan een activiteit gaat u er mee akkoord dat Run7days niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname.
 • Iedere deelnemer dient zelf voor deelname aan een activiteit, na te gaan of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.
 • U bent tijdens de training niet verplicht de voorgestelde oefeningen uit te voeren. Iedere deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan een oefening verantwoord is.
 • Run7days kan niet aansprakelijk gesteld worden als kleding, schoeisel en/of materialen defect / kapot gaan of gestolen worden tijdens de training.

Annulering van de training

 • Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of een blessure, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Run7days. Afspraken dienen bij voorkeur 48 uur, maar minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In alle overige gevallen worden de kosten (deels) van de diensten doorberekend.
 • Bij ziekte van de trainer of bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Run7days het recht een training te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
 • Run7days behoudt het recht om de training te annuleren bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de training geannuleerd; deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • Voor elke door Run7days aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Run7days kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 • Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Run7days is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit.
 • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Run7days is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 • De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Run7days wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Run7days aanbiedt.
 • De deelnemer is ten opzichte van Run7days aansprakelijk wanneer Run7days op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Run7days te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 6. Betaling

 • Op de website Run7days zijn de tarieven weergegeven voor de te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering.
 • Indien een deelnemer deel wenst te nemen aan een activiteit dient de deelnemer te beschikken over een strippenkaart of een eenmalige vergoeding te voldoen voor aanvang van de betreffende activiteit.
 • Bij de bevestiging van de opdracht/deelname aan trainingen zal Run7days meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.
 • De deelnemer ontvangt, indien afgesproken, van Run7days een factuur via de email.
 • Bij het uitblijven van betaling zal Run7days de deelnemer de deelname aan een activiteit ontzeggen.
 • Run7days zal in overleg met de deelnemer de mogelijkheid bieden alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de deelnemer daarna nog in gebreke blijft, zal Run7days de wettelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40.
 • Indien de deelnemer onverhoopt niet deelneemt aan een activiteit of zich te laat afmeldt behoudt de deelnemer zijn betalingsverplichtingen.
 • Indien de deelnemer geblesseerd raakt in de periode dat hij/zij trainingen volgt van Run7days, zal in overleg gekeken naar een eventuele stopzetting.
 • Het stopzetten van een opdracht kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Run7days heeft het recht om de prijzen na verloop van ieder half jaar te wijzigen. De deelnemer heeft het recht op dat moment de opdracht te annuleren.
 • Op de diensten van Run7days is het BTW-tarief van 21% van toepassing. Informeer of de genoemde bedragen inclusief het BTW tarief zijn.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 • Run7days dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
 • Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Run7days is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar deelnemers.
 • De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Run7days gebruikt.
 • Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Contactinformatie wordt gebruikt om informatie over Run7days te verzenden. Deze deelnemerinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) deelnemer en in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst. 

Artikel 8. Disclaimer

 • Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
 • Run7days kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Artikel 9. Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekking waarbij Run7days partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • De deelnemer en Run7days zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.