Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden CSPN

1. Toepasselijkheid

 • Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling

 • Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (b.v. werkgever/verzorgers etc.)
 • U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.
 • Bij betalingen wordt een betalingstermijn gehanteerd van 15 dagen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. Momenteel geschiedt dit via incassobureau MediCas B.V. (zie hieronder).
 • U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de zorgverzekeraar.

3. Annulering

 • Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 • Door U geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

4. Restitutie

 • De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. Aanpassingen/Correcties van zolen/orthesen binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
  Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

5. Klachtenregeling

 • In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Betalingsvoorwaarden Medicas B.V.

MediCas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.

2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3. Bij behandelingen dienen afspraken -indien noodzakelijk- minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet-tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.

6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 54,00 alle bedragen exclusief BTW.